"> <img src="/images/logo.png" />_博狗直播

博狗直播

图片

恒山区2023年上学期正在经营的学校食堂及食品小经营中的小餐饮和校外托管机构名单

恒山区2023年上学期正在经营的学校食堂及食品小经营中的小餐饮和校外托管机构名单

恒山区2023年上学期有正在经营的学校食堂2家,食品小经营中的小餐饮和校外托管机构有17家,现予以公告。

附件:恒山区2023上学正在经营的学校食堂及食品小经营中的小餐饮和校外托管机构名单。

 

                                                       鸡西市恒山区市场监督管理局

2023220 

恒山区2023年上学期正在经营的学校食堂及食品小经营中的小餐饮和校外托管机构名单.xlsx

相关链接